Certamen literari col·legi Sant Roc

certamen_optEl Col·legi Sant Roc convoca el present Certamen Literari, amb l’objectiu d’obrir un espai de foment a la creació literària i de foment de la lectura per a tots els joves i, especialment, per als alumnes pertanyents a aquest centre educatiu.

DESTINATARIS. Podran participar tots els alumnes i les alumnes que cursen actualment estudis a Primària, ESO i Batxillerat al Col·legi Sant Roc d’Alcoi.

MODALITATS. Hi ha dues modalitats: NARRATIVA i POESIA amb dues categories per a cadascuna de les modalitats:

  • A. 1er, 2on i 3er d’ESO
  • B. 4t d’ESO i Batxillerat.

Les obres han de ser originals i inèdites, no premiades en cap altre concurs ni publicades en suport físic i / o format digital. Poden escriure’s en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana. Els textos narratius tindran una extensió mínima de 3 fulls i màxima de 7. En el cas dels textos poètics, hauran de tenir una extensió superior als 100 versos.

Les obres s’han de presentar en tamany foli (DIN A4), mecanografiats a doble espai amb tipografia Times New Roman, mida 12 i a una sola cara.

El tema serà lliure.

TERMINIS I PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ. Les obres es presentaran mitjançant el procediment de plica, sense firma ni dades que puguen identificar l’autor / a del text, i en sobre a part, tancat, s’inclourà el nom, curs i classe de l’autor / a.  A la portada de l’obra i a l’exterior de la plica es farà constar el pseudònim utilitzat i el títol de l’obra. En el sobre exterior que inclourà els textos i el sobre amb les dades personals, figurarà la següent llegenda: CERTAMEN LITERARI COL·LEGI SANT ROC. Els originals es presentaran impresos en paper i degudament grapats. Les obres es presentaran a les Secretaries del Centre. El termini per a la presentació dels textos finalitzarà el divendres 7 d’abril. En cap cas els membres del jurat tindran accés a la identitat dels participants amb antelació a la decisió dels premis.

PREMIS. S’estableixen dos premis per a la modalitat de narrativa i dos premis per a poesia:

  • Primer premi en ambdues modalitats: MATERIAL ESCOLAR I INFORMÀTIC
  • Segon premi en ambdues modalitats: MATERIAL ESCOLAR

El Premi es fallarà a finals del mes de maig i principis de juny de 2015 i es comunicarà als premiats. El premi podrà quedar declarat desert.

JURAT. El Jurat estarà compost per personal docent del Centre, pertanyent a diferents departaments, i personal d’administració i serveis. El Jurat, a més de decidir els relats i poesies premiats, podrà seleccionar diverses obres per a la seva publicació a la web.

El fet de participar en aquest certamen implica la total acceptació de totes les bases.

Alcoi, novembre de 2015

Comparte
Facebook
Twitter
LinkedIn

¿Tienes alguna consulta?

Admisión alumnos
Secretaría
Horario secreataría